อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ เครื่อง Select


คุณมนัส ไชยวรรณะ Product Specialist และทีมช่างเทคนิค บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่อง Select ให้กับ รพ.เลิดสิน