ฉบับที่ 11 มกราคม - เมษายน 2549


- การควบคุมการติดเชื้อจากการเก็บสิ่งส่งตรวจจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ( Infection Control in The Clinical Laboratory )

-อ่านข่าวเพิ่มเติม